Эксоцман
на главную поиск contacts

Книжная полка социолога

английская версия

Опубликовано на портале: 27-01-2006
Тематический раздел:

НОВЫЕ ВЕНГЕРСКИЕ ИЗДАНИЯ

 • BÖSZÖRMÉNYI J. Információs robbanás – etnikai konfliktusok. Budapest: Püski, 2004. (Информационный взрыв — этнический конфликт).
 • GELLNER E. A szabasdság feltételei: a civil társadalom és vetélitársai. Budapest: Typoex, 2004. (Предпосылки свободы: гражданское общество и его конкуренты).
 • SCHÖPFLIN G. Az identitás dilemmái: kultúra, állam, globalizáció. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor, 2004. (Дилеммы идентичности: культура, государство, глобализация).
 • DOMBRÁDI K. Rendszer és politika: a rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről. Budapest: Századvég, 2004. (Система и политика: о социологической теории политической публичности после смерти строя).
 • LAKI M. Vállakozók vagy polgárok?: a nagyvállalkozok gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciál az ezredforduló Magyarországán. Budapest: Osiris, 2004. (Предприниматели или граждане? Амбиваленции экономического и общественного положения крупных предпринимателей в Венгрии на рубеже тысячелетий).
 • Népesség – értékek – vélemények / szerk. Pongrácz T., Spéder Z. Budapest: KSH NKI, 2003. (Народонаселение – ценности – мнения).
 • KAPITÁNY Á. Értékválasztás 2002. Budapest: Új Mandátum, 2003. (Выбор ценностей 2002).
 • Stabilizálódó társadalomszerkezet: TÁRKI monitor Jelentések, 2003 / szerk. Szivós P., Tóth I.G. Budapest: TÁRKI, 2004. (Стабилизирующая социальная структура: мониторинги ТАРКИ, 2003).
 • NAGY J.E. Szociokalandozások: válogatott szociológiai tanulmányok. Szombathely: Savaria Univ. Press, 2003. (Социопутешествие. Избранные статьи по социологии).
 • BÍRÓ G. Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején. Budapest: Rejtjel, 2003. (Демократия и самоуправление в начале 21 века).
 • LADÁNYI J. A kirekesztettség változó formái: közép-és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociográfiai vizsgálata. Budapest: Napvilág, 2004. (Меняющиеся формы исключения. Сравнительно-исторические и социологические исследования цыган Центральной и Юго-Восточной Европы).
 • VARGA K. Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsságálat: adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Budapest: Akad. K., 2003. (В ценностной перспективе: 40 лет общевенгерского исследования ценностей. К обоснованию новой стратегии нации).
 • RÓKUSFALVY P. A nemzet értékrendje: adalékok egy nemzetstratégia kidolgozásához. Budapest: Kairosz, 2003. (Порядок ценностей. К разработке стратегии нации).
 • KAMARÁS F. Tíz évvel a házasságkötés után: az 1990-1991-ben házasságot kötött nők longitudinális vizsgálata. Budapest: KSH, 2003. (10 лет после заключения брака: лонгитюдное исследование женщин, заключивших брак в 1990-1991 гг.).
 • Nemzeti és regionális identitás Közep-Európában / szerk. Ábrahám B., Gereben F., Stekovics R. Pilicsaba: PPKE BTK, 2003. (Национальная и региональная идентичность в Центральной Европе).
 • BOGÁR L. Magyarország és a globalizáció. Budapest: Osiris, 2003. (Венгрия и глобализация).
 • ANDORKA R. Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 2003 (Введение в социологию).
 • SCHÖPFLIN G. A modern nemzet. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor, 2003. (Современная нация).
 • Szociális helyzet az Európai Unióban, 2001 / ford. Varga-Hanzonits I.; Európai Bizottság Fogalkoztatás-és Szociálisügyi Főigazgatóság. Budapest: Új Mandátum, 2003. (Социальная ситуация в Европейском Союзе).
 • BOZÓKI A. Politikai pluralizmus Magyarországon, 1987-2002. Budapest: Századvég, 2003. (Политический плюрализм в Венгрии, 1987-2002).
 • Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban: tudományos konferencia, 2002. október 14-15 / szerk. Molnár K. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola Társtud. Tansz., 2003. (Насилие в современных общественных процессах: научная конференция).

Материал подготовила Н. КОРОВИЦЫНА

BiBTeX
RIS